DAGORDE

 

  1. Goedkeuring van de notulen van de gewone Algemene Vergadering van 17 mei 2021;
  2. Activiteitenverslag van 2020;
  3. Goedkeuring van de rekeningen 2020;
  4. Ontlasting van de Statutaire Algemene Vergadering aan de leden van de Raad van bestuur voor het beheer 2020.
  5. Benoeming als bestuurder : de heer Alexis Murphy en de heer Nicolas Nollet.
  6. Goedkeuring jaarlijkse bijdrage 2021 – Kinderen : Baby, Kid, Junior, Teen.
  7. Goedkeuring begroting 2021.

 

Alleen de effectieve leden die hun bijdrage in 2020 betaald hebben zijn stemgerechtig. Het lid dat zijn bijdrage niet betaald, wordt van rechtswege als ontslagnemend beschouwd (artikel 10 van de statuten)

De leden die niet kunnen deelnemen aan de videoconferentie, mogen hun stemrecht per brief uitoefenen vóór de datum van de algemene vergadering (ten laatste 3 kalenderdagen vóór de AV) overeenkomstig artikel 7:146 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met behulp van bijgevoegd formulier. Ze verlenen volmacht aan de voorzitter (artikel 6, §1, lid 1, 2 en 3 van koninklijk besluit nr. 4) om hun stemrecht uit te oefenen in het geval waarin een agendapunt zou worden gewijzigd.

Anne BAUWENS – Voorzitter

Floris JANSSEN SCHMIDT – Secretaris

Pin It on Pinterest

Share This